MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR             :

1.1. GİFTMODA- AZİZ ORAL (SATICI)

Mahmutbey Mah. İstoç Tic. Merk. 2450. Sok. 29. Ada No:109 Bağcılar/İstanbul

Vergi No                             : 196 943 18124 – Güneşli Vergi Dairesi

İTO                                      : 894676

Telefon                               : (0543) 842 96 01

Fax                                      : (0212) 438 51 38

E-mail                                 :sipariş@giftmoda.com

1.2. ALICI

Adı – Soyadı/ TC No      :
Adresi                          :
Telefon                        :
E-mail                          :

1.3. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi ("Sözleşme"), yukarıda belirtilen taraflar arasında aşağıdaki hüküm ve koşullar çerçevesinde elektronik ortamda kurulmuştur.

2. TANIMLAR             :

2.1. İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

ALICI

:

Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,

Bakanlık

:

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı,

Hizmet

:

Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusu,

İnternet Sitesi

:

SATICI’ya ait www.giftmoda.com  adlı internet sitesini,

Kanun

:

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,

SATICI

:

Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye mal sunan ya da mal sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,

Sözleşme

:

SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu Sözleşme’yi,

Taraflar

:

SATICI ve ALICI’yı,

Ürün veya Ürünler

:

SATICI’ya ait her türlü ürün/ürünleri

Yönetmelik

:

Mesafeli Satışlar Yönetmeliği’ni,

3. KONU                     :

3.1. İşbu Sözleşme’nin konusu, ALICI’nın, SATICI’ ya ait İnternet Sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerin belirlenmesidir. Taraflar, işbu Sözleşme tahtında 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

4. ALICI'NIN ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR:

4.1. ALICI, aşağıdaki hususlarda bu Sözleşme'nin İnternet Sitesi vasıtasıyla kurulmasından önce veya sipariş vermeden ya da ödeme yükümlülüğü altına girmeden önce aşağıdaki hususları okuduğunu, anladığını ve kendisine gerekli bilgilendirmenin yapıldığını kabul eder.

 • SATICI'nın unvanı ve iletişim bilgileri ,
 •  Ürünler'in İnternet Sitesi'nden alınması sırasındaki satış işlemi aşamaları ile yanlış girilen bilgilerin düzeltilmesine ilişkin amaca uygun araçlar-yöntemler,
 • SATICI'nın mensubu olduğu Meslek Odası (İTO-İstanbul Ticaret Odası) ve ITO'nun meslek ile ilgili öngördüğü davranış kuralları bilgisinin edinebileceği elektronik iletişim bilgileri (Telefon: 444 0 486, www.ito.org.tr),
 • Ürünler için SATICI tarafından öngörülen gönderim kısıtlamaları,
 • Sözleşme konusu Ürünler için SATICI tarafından kabul edilen ödeme yöntem-araçları ile Ürünler'in temel özellik-nitelikleri, vergiler dahil toplam fiyatı (ilgili masraflar da dahil olmak üzere ALICI'nın SATICI'ya ödeyeceği toplam bedel),
 • Ürünler'in ALICI'ya teslimine ilişkin usuller ile nakliye-teslim-kargo masrafları hakkında bilgiler,
 • Ürünler ile ilgili diğer ödeme/tahsilat ve teslimat bilgileri ile Sözleşme'nin ifasına ilişkin bilgiler, bu hususlarda Taraflar’ın sorumlulukları,
 • ALICI'nın cayma hakkına sahip olmadığı Ürünler ve diğer mal-hizmetler,
 • ALICI'nın cayma hakkının olduğu durumlarda bu hakkını kullanma şartları, süresi ve usulü ile hakkın süresinde kullanılmaması durumunda ALICI'nın cayma hakkını kaybedeceği,
 • Cayma hakkı olan Ürünler'de, Ürün cayma süresi içinde kullanım talimatlarına, olağan işleyişine veya teknik özelliklerine uygun kullanılmamasından ötürü bozulduğu veya bir değişikliğe uğradığı takdirde ALICI'nın cayma talebinin kabul edilmeyebileceği ve  SATICI'nın kabul ettiği hallerde söz konusu bozukluğa veya değişime göre uygun bulduğu bir tutarı ALICI'ya yapacağı geri ödemeden mahsup edebileceği,
 • Cayma hakkının bulunduğu durumlarda Ürünleri SATICI'ya ne şekilde iade edebileceği ve ilgili tüm mali hususlar (iade yolları ve masrafları),
 • Mahiyetine göre bu Sözleşme'de de yer alan diğer tüm satış şartları ile işbu Sözleşme ALICI tarafından İnternet Sitesi'nde onaylanarak kurulduktan sonra ALICI'ya elektronik posta ile gönderildiğinden ALICI tarafından istenen süre ile saklanıp buradan erişilebileceği, SATICI'nın da üç yıl süre ile nezdinde saklayabileceği,
 • Uyuşmazlık hallerinde ALICI'nın, SATICI'ya şikayetlerini iletebileceği iletişim bilgileri ile yasal başvurularını, 6502 Sayılı Kanun'un ilgili hükümlerine uygun olarak İlçe/İl Hakem Heyetlerine ve Tüketici Mahkemeleri'ne yapabileceği.

4.2. İnternet Sitesi’nde yer alan ön bilgilendirme formu ve ALICI tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

5. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER VE ÖDEME BİLGİSİ    :

5.1. İnternet Sitesi’nden alınan Ürün/Ürünler’in cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, satış bedeli, ödeme şekli, teslim alacak kişi, teslimat adresi, fatura bilgileri, kargo ücreti aşağıda belirtildiği gibidir. Fatura edilecek kişi ile sözleşmeyi yapan kişi aynı olmak zorundadır. Aşağıda yer alan bilgiler doğru ve eksiksiz olmalıdır. Bu bilgilerin doğru olmadığı veya noksan olduğu durumlardan doğacak zararları tamamıyla karşılamayı ve bu durumdan oluşabilecek her türlü sorumluluğu ALICI kabul ve taahhüt eder. 

5.2. SATICI, ALICI’nın vermiş olduğu bilgilerin gerçekle örtüşmediğini öğrendiği takdirde, siparişi durdurma hakkını saklı tutar. SATICI, siparişte sorun tespit ederse ALICI’nın vermiş olduğu telefon, e-posta veya posta adreslerinden ALICI’ ya ulaşmaya çalışır ancak ulaşamadığı takdirde siparişin yürürlüğe koyulmasını 15 (on beş) gün süreyle dondurur. ALICI’nın bu süre zarfında SATICI ile konuyla ilgili olarak iletişime geçmesi beklenir. Bu süre içerisinde ALICI’dan herhangi bir cevap alınamazsa SATICI,  her iki tarafın da zarar görmemesi için siparişi iptal eder.

Alınan Ürün /Ürünler

Adı, kodu :  ……………………. adet

Toplam Satış Bedeli : ………………………………. -TL (KDV Dahil)

Ödeme Şekli: Kredi Kartı / Banka Kartı

Teslim Edilecek Kişi :

Telefon numarası :

Teslim Edilecek Adres :

Fatura Edilecek Kişi/Kurum :

Fatura Adresi :

Vergi Dairesi :

Vergi Sicil Numarası :

Kargo Ücreti : …………………….. -TL

5.3. Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti, vergi gibi ek ücretler ALICI tarafından ödenecektir.

6. ALICI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ              :

6.1. ALICI, İnternet Sitesi’nden satıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu malın temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme sekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde bilgi sahibi olduğunu bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini kabul ve beyan eder.

6.2. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI'nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içerisinde SATICI, edimini yerine getirmemesi durumunda ALICI Sözleşme'yi feshedebilir.

6.3. ALICI, Sözleşme konusu Ürün’ün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle Sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka, finans kuruluşu kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Herhangi bir sebeple banka ve/veya finans kuruluşu tarafından başarısız kodu gönderilen ancak banka ve/veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya yapılan ödemelere ilişkin ALICI, SATICI’nın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.4. ALICI, Sözleşme konusu Ürün’ün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda Sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI'ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri ALICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.5. ALICI, Sözleşme konusu Ürün/Ürünleri teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı Ürün/ Ürünler’i kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan Ürün/Ürünler’in hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra Ürün/Ürünler’in özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. ALICI, cayma hakkını kullanılacaksa ürüne ve ambalajına zarar vermemeyi, iade anında fatura aslını ve irsaliyesini iade etmeyi kabul ve taahhüt eder.

7. SATICI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ                       :

7.1. SATICI, Kanun ve Yönetmelik hükümleri uyarınca sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir haller dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

7.2. 18 (on sekiz) yaşından küçük kişiler İnternet Sitesi’nden alışveriş yapamaz. SATICI, ALICI’nın sözleşmede belirttiği yaşının doğru olduğunu esas alacaktır. Ancak ALICI’nın yaşını yanlış yazmasından dolayı SATICI’ya hiçbir şekilde sorumluluk yüklenemeyecektir.

7.3. İnternet Sitesi’nden kredi kartı (Visa, Master Card, vs. ) ya da banka havalesi ile alışveriş yapılabilir. Sipariş tarihinden itibaren bir hafta içinde havalesi yapılmayan siparişler SATICI tarafından iptal edilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı ya da havalenin (EFT’nin) banka hesaplarına ulaştığı belirlenen andır. Peşin satışlarda teslimattan önce Ürün bedeli SATICI'ya tamamen ödenmediği, taksitli satışlarda vadesi gelen taksit tutarı tediye edilmediği takdirde, SATICI tek taraflı olarak Sözleşme’yi iptal edebilir ve Ürün'ü teslim etmeyebilir. Ürün teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu banka/finans kuruluşunun Ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, Ürün en geç 3 gün içinde ALICI tarafından tüm giderleri ALICI'ya ait olmak üzere SATICI'ya iade edilir.

7.4. SATICI, Taraflar’ın iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve Taraflar’ın borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebep halleri nedeni ile Sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan talep etme hakkını haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’nın peşin yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 (on dört) gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 7 (yedi) gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 (iki) ile 3 (üç) haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.5. SATICI, Taraflar’ın iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve Taraflar’ın borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebep halleri dışında  haklı bir nedenle Ürün/Ürünler’i teslim edemeyeceğini anladığı takdirde ALICI’yı bilgilendirip, onayını aldıktan sonra eşit kalitede başka bir Ürün teslim edebilir ve SATICI, Sözleşme konusu taahhüdünü bu suretle yerine getirmiş sayılır. ALICI eğer onay vermediğini beyan ederse sipariş edilir.

8. CAYMA HAKKI                              :

8.1. ALICI; ürün satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren kanunen 14 (on dört) gün içerisinde hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek Sözleşme’den cayma hakkını kullanabilir. 14 günlük süre, ürünün teslim edildiği tarihten itibaren başlamaktadır. ALICI cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde SATICI’ya yöneltmiş olması gerekmektedir. ALICI, mesafeli sözleşmeyi ya da buna karşılık gelen herhangi bir teklifi kabul etmeden önce ayrıntıları yönetmelikte belirlenen hususlarda ve siparişi onayladığı takdirde ödeme yükümlülüğü altına gireceği konusunda açık ve anlaşılır şekilde SATICI tarafından bilgilendirilir ve ALICI bilgilendirildiğini peşinen kabul eder. ALICI, Sözleşme’nin kurulmasından Ürün’ün teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ya aittir.

8.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (on dört) günlük süre içinde İnternet Sitesi’ndeki siparişlerim sayfasında yer alan “İade” bölümünden iade kodu oluşturması ve iade kodunun geçerlilik süresi olan 7 günlük süresi içerisinde ürünü SATICI tarafından ALICI’ya belirtilen SATICI entegrasyonunun olduğu kargo şirketine teslim etmesi gerekmektedir. Ayrıca ALICI dilerse 14 (on dört) günlük süre içerisinde SATICI'ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile SATICI’nın yukarıda belirtilen adresine Yönetmelik’in Ek’inde mevcut formla yazılı bildirimde bulunarak cayma hakkını kullanabilir.

8.3. Cayma hakkının kullanılması için ürünün 9. madde başlığı altında düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Cayma hakkının kullanılması halinde ALICI aşağıda belirtilen hususları yerine getirmeyi kabul eder. Aşağıda belirtilen hususları ALICI, yerine getirmediği takdirde cayma hakkını kaybedebilecektir.

 • 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)
 • İade formu,
 • İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
 • SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren peşin ödemelerde en geç 14 günlük süre içerisinde toplam bedeli ALICI’ya iade etmekle yükümlüdür. Cayma hakkının kullanılmasından itibaren ALICI’nın da bahse konu ürünü 10 günlük süre içerisinde malı iade etmesi gerekmektedir.
 • ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

8.4. ALICI’nın cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya hakem heyeti kararları ile ALICI’ya bedel iadesine karar verilen durumlarda, alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, ALICI, ürünü kaç taksit ile aldıysa banka ALICI’ya geri ödemesini taksitle yapmaktadır. ALICI’nın peşin yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 (on dört) gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 7 (yedi) gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 (iki) ile 3 (üç) haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

9. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER          :

9.1. 27.11.2014 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan Yönetmelik’in "Cayma Hakkının İstisnaları" başlıklı 15. Madde hükümleri ve Taraflar arasında elektronik ortamda onaylanan Sözleşme çerçevesinde Ürün/Ürünler’in kullanılmamış ve SATICI tarafından tekrar satışa arz edilebilir nitelikte olması şarttır. ALICI, aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamayacaktır:

 • Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI’nın kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler,
 • Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler,
 • Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler,
 • Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler,
 • Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler,
 • Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler,
 • Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler,
 • Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler,
 • Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile ALICI’ya anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler,
 • Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, ALICI’nın onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler,
 • Üzerine fotoğraf baskısı yapılan, isim yazılı olan, yani yeniden satılması mümkün olmayan KİŞİYE ÖZEL olarak hazırlanmış olan mallara ilişkin sözleşmeler.

10. GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI         :

10.1. ALICI tarafından işbu Sözleşme’de belirtilen bilgiler ile ödeme yapmak amacı ile SATICI’ya bildirdiği bilgiler SATICI tarafından 3. Kişilerle paylaşılmayacaktır.

10.2. SATICI bu bilgileri sadece idari/ yasal zorunluluğun mevcudiyeti çerçevesinde açıklayabilecektir. 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca gerektiğinde Bakanlık’a sunulmak üzere fatura ve ticari elektronik iletiler SATICI tarafından 3 yıl saklanacaktır. Araştırma ehliyeti belgelenmiş her türlü adli soruşturma dâhilinde SATICI kendisinden istenen bilgiyi elinde bulunduruyorsa ilgili makama sağlayabilecektir.

10.3. Kredi Kartı bilgileri kesinlikle saklanmaz. Kredi Kartı bilgileri sadece tahsilat işlemi sırasında ilgili bankalara güvenli bir şekilde iletilerek karşılık alınması için kullanılır ve karşılık sonrası sistemden silinir.
ALICI’ya ait isim, soyisim, T.C No, adres, e-posta adresi, posta adresi ve telefon gibi bilgiler yalnızca SATICI tarafından standart ürün teslim ve bilgilendirme prosedürleri için kullanılır. Bazı dönemlerde kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, özendirme bilgileri ALICI’ya onayı sonrasında gönderilebilecektir.

10.4. SATICI, ayrıca KVKK uyarınca kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun her türlü güvenlik önlemlerini alacaklarını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

11. UYUŞMAZLIK DURUMUNDA YETKİLİ MAHKEME

11.1 İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlık halinde, Bakanlıkça her yıl Aralık ayında ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI’nın veya SATICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

12. YÜRÜRLÜK                                 :

12.1. İnternet Sitesi üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu Sözleşme’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. SATICI, söz konusu Sözleşme’nin site üzerinde, ALICI tarafından okunduğuna ve kabul edildiğine dair onay almaksızın sipariş verilememesini sağlamakla yükümlüdür.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR